Trở về
Contributions

Contributions

(n)
Anh
ˌkɒntrɪˈbjuːʃənz
Mỹ
ˌkɑntrəˈbjuʃənz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Contributions" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
b
bad/bæd/
lab/læb/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
blue/bl/
two/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Contributions" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
b
bad/bæd/
lab/læb/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
u
blue/blu/
two/tu/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/