Trở về
Strategies

Strategies

(n)
Anh
ˈstrætɪʤiz
Mỹ
ˈstrætəʤiz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Strategies" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Strategies" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
r
red/red/
try/traɪ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/