Trở về
King of birds

King of birds

(n)
Anh
kɪŋ ɒv bɜːdz
Mỹ
kɪŋ ʌv bɜrdz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "King of birds" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "King of birds" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɜ
turn/tɜrn/
learn/lɜrn/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/