Trở về
Newly birthed kittens

Newly birthed kittens

(n)
Anh
ˈnjuːli bɜːθt ˈkɪtnz
Mỹ
ˈnuli bɜrθt ˈkɪtənz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Newly birthed kittens" theo giọng Anh
n
no/nəʊ/
ten/ten/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
blue/bl/
two/t/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɜː
turn/tɜːn/
learn/lɜːn/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Newly birthed kittens" theo giọng Mỹ
n
no/nəʊ/
ten/ten/
u
blue/blu/
two/tu/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɜ
turn/tɜrn/
learn/lɜrn/
r
red/red/
try/traɪ/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/