Trở về
Watch out

Watch out

(v)
Anh
wɒʧ aʊt
Mỹ
wɑʧ aʊt
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Watch out" theo giọng Anh
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
now/n/
out/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Watch out" theo giọng Mỹ
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
now/n/
out/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/