Trở về
Escape

Escape

(v)
Anh
ɪˈskeɪp
Mỹ
ɪˈskeɪp
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Escape" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
p
pet/pet/
map/mæp/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Escape" theo giọng Mỹ
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
p
pet/pet/
map/mæp/