Trở về
Opponent

Opponent

(n)
Anh
əˈpəʊnənt
Mỹ
əˈpoʊnənt
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Opponent" theo giọng Anh
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Opponent" theo giọng Mỹ
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/