Trở về
Ward off

Ward off

(v)
Anh
wɔːd ɒf
Mỹ
wɔrd ɔf
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Ward off" theo giọng Anh
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
f
find/faɪnd/
iff/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Ward off" theo giọng Mỹ
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
f
find/faɪnd/
iff/