Trở về
Fans of water

Fans of water

(n)
Anh
fænz ɒv ˈwɔːtə
Mỹ
fænz ʌv ˈwɔtər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Fans of water" theo giọng Anh
f
find/faɪnd/
iff/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Fans of water" theo giọng Mỹ
f
find/faɪnd/
iff/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/