Trở về
Because of

Because of

(prep)
Anh
bɪˈkɒz ɒv
Mỹ
bɪˈkɔz ʌv
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Because of" theo giọng Anh
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Because of" theo giọng Mỹ
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/