Trở về
Even though

Even though

(conj)
Anh
ˈiːvən ðəʊ
Mỹ
ˈivɪn ðoʊ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Even though" theo giọng Anh
heat/ht/
see/s/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌð.ə(r)/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Even though" theo giọng Mỹ
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ð
this/ðɪs/
mother/ˈmʌðər/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/