Trở về
Recreational activity

Recreational activity

(n)
Anh
ˌrɛkrɪˈeɪʃənl ækˈtɪvɪti
Mỹ
ˌrɛkriˈeɪʃənəl ækˈtɪvəti
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Recreational activity" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Recreational activity" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/