Trở về
Replicated

Replicated

(v)
Anh
ˌreplɪˈkeɪtɪd
Mỹ
ˌreplɪˈkeɪtɪd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Replicated" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Replicated" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
e
met/met/
bed/bed/
p
pet/pet/
map/mæp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/