Trở về
Professions

Professions

(n)
Anh
prəˈfɛʃənz
Mỹ
prəˈfɛʃənz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Professions" theo giọng Anh
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Professions" theo giọng Mỹ
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/