Trở về
Innovative

Innovative

(adj)
Anh
ˈɪnəveɪtɪv
Mỹ
ˈɪnəvətɪv
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Innovative" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Innovative" theo giọng Mỹ
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/