Trở về
Ring of fire

Ring of fire

(n)
Anh
rɪŋ ɒv ˈfaɪə
Mỹ
rɪŋ ʌv ˈfaɪər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Ring of fire" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
f
find/faɪnd/
iff/
eye//
five/fv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Ring of fire" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
f
find/faɪnd/
iff/
eye//
five/fv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/