Trở về
Peach baskets

Peach baskets

(n)
Anh
piːʧ ˈbɑːskɪts
Mỹ
piʧ ˈbæskəts
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Peach baskets" theo giọng Anh
p
pet/pet/
map/mæp/
heat/ht/
see/s/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Peach baskets" theo giọng Mỹ
p
pet/pet/
map/mæp/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
b
bad/bæd/
lab/læb/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/