Trở về
A lot of

A lot of

(n)
Anh
ə lɒt ɒv
Mỹ
ə lɑt ʌv
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "A lot of" theo giọng Anh
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "A lot of" theo giọng Mỹ
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/