Trở về
Spinning

Spinning

(v)
Anh
ˈspɪnɪŋ
Mỹ
ˈspɪnɪŋ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Spinning" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Spinning" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/