Trở về
Foster

Foster

(adj)
Anh
ˈfɒstə(r)
Mỹ
ˈfɑːstər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Foster" theo giọng Anh
f
find/faɪnd/
iff/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Foster" theo giọng Mỹ
f
find/faɪnd/
iff/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/