Trở về
Fascinating

Fascinating

(adj)
Anh
ˈfæsɪneɪtɪŋ
Mỹ
ˈfæsɪneɪtɪŋ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Fascinating" theo giọng Anh
f
find/faɪnd/
iff/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Fascinating" theo giọng Mỹ
f
find/faɪnd/
iff/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/