Trở về
Manual labor

Manual labor

(n)
Anh
ˈmænjʊəl ˈleɪbə
Mỹ
ˈmænjuəl ˈleɪˌbaʊr
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Manual labor" theo giọng Anh
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ʊə
pure/pjʊə(r)/
tourist/ˈtʊərɪst/
l
leg/leg/
love/lʌv/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Manual labor" theo giọng Mỹ
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
u
blue/blu/
two/tu/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
b
bad/bæd/
lab/læb/
now/n/
out/t/
r
red/red/
try/traɪ/