Trở về
Rainstorm

Rainstorm

(n)
Anh
ˈreɪnstɔːm
Mỹ
ˈreɪnstɔːrm
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Rainstorm" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Rainstorm" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔːr/
r
red/red/
try/traɪ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/