Trở về
Creator

Creator

(n)
Anh
kriˈeɪtə(r)
Mỹ
kriˈeɪtər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Creator" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Creator" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/