Trở về
Supersaturated

Supersaturated

(adj)
Anh
ˌsuːpəˈsætʃəreɪtɪd
Mỹ
ˌsuːpɚˈsætʃəreɪtɪd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Supersaturated" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
blue/bl/
two/t/
p
pet/pet/
map/mæp/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Supersaturated" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/