Trở về
Arctic

Arctic

(n)
Anh
ˈɑːktɪk
Mỹ
ˈɑːrktɪk
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Arctic" theo giọng Anh
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Arctic" theo giọng Mỹ
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
r
red/red/
try/traɪ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/