Trở về
Harvested

Harvested

(v)
Anh
ˈhɑː.vɪst
Mỹ
ˈhɑːr.vəst
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Harvested" theo giọng Anh
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Harvested" theo giọng Mỹ
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
r
red/red/
try/traɪ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/