Trở về
Aqua musicals

Aqua musicals

(n)
Anh
ˈækwə ˈmjuːzɪkəlz
Mỹ
ˈækwə ˈmjuzɪkəlz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Aqua musicals" theo giọng Anh
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
blue/bl/
two/t/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Aqua musicals" theo giọng Mỹ
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
u
blue/blu/
two/tu/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/