Trở về
Remarkable

Remarkable

(adj)
Anh
rɪˈmɑːkəbl
Mỹ
rɪˈmɑːrkəbl
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Remarkable" theo giọng Anh
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Remarkable" theo giọng Mỹ
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
r
red/red/
try/traɪ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/