Trở về
Iconic

Iconic

(adj)
Anh
aɪˈkɒnɪk
Mỹ
aɪˈkɑːnɪk
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Iconic" theo giọng Anh
eye//
five/fv/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Iconic" theo giọng Mỹ
eye//
five/fv/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/