Trở về
Amendment

Amendment

(n)
Anh
əˈmendmənt
Mỹ
əˈmendmənt
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Amendment" theo giọng Anh
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Amendment" theo giọng Mỹ
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
e
met/met/
bed/bed/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/