Trở về

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: animal

The animal is one of the very familiar topics to us but contains many miracles that we have never known. So Ettip invites you to learn English with Ettip and discover close animals but there are many new things about them that you do not know yet.

Rainforests
Anh
ˈreɪnˌfɒrɪsts
Mỹ
ˈraɪnˌfɔrəsts
Giải nghĩa: A luxuriant, dense forest rich in biodiversity, found typically in tropical areas with consistently heavy rainfall.
Nghĩa: Rừng mưa nhiệt đới
Rely on
Anh
rɪˈlaɪ ɒn
Mỹ
rɪˈlaɪ ɔn
Giải nghĩa: Rely on, rely on
Nghĩa: Tin cậy vào, dựa vào
Creatures of habit
Anh
ˈkriːʧəz ɒv ˈhæbɪt
Mỹ
ˈkriʧərz ʌv ˈhæbət
Giải nghĩa: Animals or people have a tendency to let their habits rule them
Nghĩa: Loài vật hoặc người có khuynh hướng để cho thói quen chi phối bản thân mình
Stripes
Anh
straɪps
Mỹ
straɪps
Giải nghĩa: A long, narrow band or strip differing in colour or texture from the surface on either side of it.
Nghĩa: Sọc, vằn
Quantities
Anh
ˈkwɒntɪtiz
Mỹ
ˈkwɑntətiz
Giải nghĩa: The amount or number of a material or abstract thing not usually estimated by spatial measurement.
Nghĩa: Số lượng
Speed
Anh
spiːd
Mỹ
spiːd
Giải nghĩa: The rate at which someone or something moves or operates or is able to move or operate.
Nghĩa: Tốc độ, vận tốc
Litter
Anh
ˈlɪtə(r)
Mỹ
ˈlɪtər
Giải nghĩa: Rubbish such as paper, cans, and bottles left lying in an open or public place.
Nghĩa: Những con thỏ con
Insects
Anh
ˈɪnsɛkts
Mỹ
ˈɪnˌsɛkts
Giải nghĩa: A small arthropod animal that has six legs and generally one or two pairs of wings.
Nghĩa: Côn trùng
Dimensions
Anh
dɪˈmɛnʃənz
Mỹ
dɪˈmɛnʃənz
Giải nghĩa: Size, dimension, gauge, size
Nghĩa: Kích thước, chiều, khổ, cỡ
Underwater
Anh
ˌʌndəˈwɔːtə(r)
Mỹ
ˌʌndərˈwɔːtər
Giải nghĩa: Situated, occurring, or done beneath the surface of water.
Nghĩa: Ở dưới mặt nước, dưới mặt nước
Enable
Anh
ɪˈneɪbl
Mỹ
ɪˈneɪbl
Giải nghĩa: Give (someone) the authority or means to do something; make it possible for.
Nghĩa: Làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm gì
Flightless
Anh
ˈflaɪtləs
Mỹ
ˈflaɪtləs
Giải nghĩa: (of a bird or an insect) naturally unable to fly.
Nghĩa: Không bay được (loài chim)
Threats
Anh
θrɛts
Mỹ
θrɛts
Giải nghĩa: A statement of an intention to inflict pain, injury, damage, or other hostile action on someone in retribution for something done or not done.
Nghĩa: Các mối đe dọa
King of birds
Anh
kɪŋ ɒv bɜːdz
Mỹ
kɪŋ ʌv bɜrdz
Giải nghĩa: The eagle.
Nghĩa: Vua của loài chim (đại bàng)
Lazing
Anh
leɪz
Mỹ
leɪz
Giải nghĩa: Lazy, can't eat and sit
Nghĩa: Lười biếng, ăn không ngồi rồi
Newly birthed kittens
Anh
ˈnjuːli bɜːθt ˈkɪtnz
Mỹ
ˈnuli bɜrθt ˈkɪtənz
Giải nghĩa: New born kittens
Nghĩa: Những con mèo con mới được sinh
Watch out
Anh
wɒʧ aʊt
Mỹ
wɑʧ aʊt
Giải nghĩa: Watch out, pay attention, watch out
Nghĩa: Đề phòng, chú ý, coi chừng
Ward off
Anh
wɔːd ɒf
Mỹ
wɔrd ɔf
Giải nghĩa: Prevent someone or something from harming or affecting one.
Nghĩa: Xua đuổi, tránh, đỡ, gạt
Fans of water
Anh
fænz ɒv ˈwɔːtə
Mỹ
fænz ʌv ˈwɔtər
Giải nghĩa: People, animals are passionate, love water
Nghĩa: Những người, loài vật say mê, yêu thích nước
Because of
Anh
bɪˈkɒz ɒv
Mỹ
bɪˈkɔz ʌv
Giải nghĩa: On account of; by reason of.
Nghĩa: Bởi vì điều đó (theo sau là các danh từ, đại từ hoặc là các cụm danh động từ)