Trở về

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: climate

Do you know how tornadoes form? Why do earthquakes only happen in certain areas? Why is the global climate changing? Ettip invites you to study English with Ettip and explore popular climates as well as have a scientific look at the natural phenomena that are happening where we live.

Circle
Anh
ˈsɜːkl
Mỹ
ˈsɜːrkl
Giải nghĩa: A round plane figure whose boundary (the circumference) consists of points equidistant from a fixed point (the centre).
Nghĩa: Đường tròn, hình tròn
Low pressure
Anh
ləʊ ˈprɛʃə
Mỹ
loʊ ˈprɛʃər
Giải nghĩa: A condition of the atmosphere in which the pressure is below average (e.g. in a depression).
Nghĩa: Áp suất thấp
Underwater
Anh
ˌʌndəˈwɔːtə(r)
Mỹ
ˌʌndərˈwɔːtər
Giải nghĩa: Situated, occurring, or done beneath the surface of water.
Nghĩa: Ở dưới mặt nước, dưới mặt nước
Freeze-thaw
Anh
friːz-θɔː
Mỹ
friz-θɔ
Giải nghĩa: Freezing - thawing
Nghĩa: Sự đóng băng - tan băng
Ring of fire
Anh
rɪŋ ɒv ˈfaɪə
Mỹ
rɪŋ ʌv ˈfaɪər
Giải nghĩa: Pacific Ring of Fire (area prone to earthquakes and volcanic eruptions)
Nghĩa: Vành đai lửa Thái Bình Dương (khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa)
Tension
Anh
ˈtenʃn
Mỹ
ˈtenʃn
Giải nghĩa: The state of being stretched tight.
Nghĩa: Sự căng, độ căng, tình trạng căng
Spinning
Anh
ˈspɪnɪŋ
Mỹ
ˈspɪnɪŋ
Giải nghĩa: The action or process of spinning; the conversion of fibres into yarn.
Nghĩa: Làm quay tròn, đánh cho quay (con quay, người nào); làm lảo đảo
Rainstorm
Anh
ˈreɪnstɔːm
Mỹ
ˈreɪnstɔːrm
Giải nghĩa: A storm with heavy rain.
Nghĩa: Mưa bão
Supersaturated
Anh
ˌsuːpəˈsætʃəreɪtɪd
Mỹ
ˌsuːpɚˈsætʃəreɪtɪd
Giải nghĩa: Super Saturation
Nghĩa: Siêu bão hòa
Snow-prone
Anh
ˈsnəʊ-prəʊn
Mỹ
ˈsnoʊ-proʊn
Giải nghĩa: Easy to snow
Nghĩa: Dễ có tuyết rơi
Safeguarding
Anh
ˈseɪfɡɑːdɪŋ
Mỹ
ˈseɪfɡɑːrdɪŋ
Giải nghĩa: Protect, protect, keep, guard
Nghĩa: Che chở, bảo vệ, giữ gìn, canh gác
Livestock
Anh
ˈlaɪvstɒk
Mỹ
ˈlaɪvstɑːk
Giải nghĩa: Farm animals regarded as an asset.
Nghĩa: Vật nuôi, thú nuôi
Sublimation
Anh
ˌsʌblɪˈmeɪʃn
Mỹ
ˌsʌblɪˈmeɪʃn
Giải nghĩa: (chemistry) sublimation
Nghĩa: (hóa học) sự thăng hoa
Tides
Anh
taɪdz
Mỹ
taɪdz
Giải nghĩa: Tides, tides; water, tidal water
Nghĩa: Triều, thuỷ triều; con nước, nước thủy triều
Tidal waves
Anh
ˈtaɪdl weɪvz
Mỹ
ˈtaɪdəl weɪvz
Giải nghĩa: An exceptionally large ocean wave, especially one caused by an underwater earthquake or volcanic eruption.
Nghĩa: Sóng thủy triều
Mobile phone
Anh
ˈməʊbaɪl fəʊn
Mỹ
ˈmoʊbl foʊn
Giải nghĩa: A telephone with access to a cellular radio system so it can be used over a wide area, without a physical connection to a network.
Nghĩa: Điện thoại di động
Rainfall
Anh
ˈreɪnfɔːl
Mỹ
ˈreɪnfɔːl
Giải nghĩa: The fall of rain.
Nghĩa: Lượng mưa
Visibility
Anh
ˌvɪzəˈbɪləti
Mỹ
ˌvɪzəˈbɪləti
Giải nghĩa: The state of being able to see or be seen.
Nghĩa: Tầm nhìn ( điều kiện của ánh sáng hay thời tiết để nhìn các vật ở cách một khoảng )
Drifts
Anh
drɪfts
Mỹ
drɪfts
Giải nghĩa: Objects drift, swept away; objects blown into piles (snow, sand, etc.)
Nghĩa: Vật trôi dạt, bị cuốn đi; vật bị thổi thành đống (tuyết,cát...)
Warfare
Anh
ˈwɔːfeə(r)
Mỹ
ˈwɔːrfer
Giải nghĩa: Engagement in or the activities involved in war or conflict.
Nghĩa: Chiến tranh