Trở về

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: food

Food is always a very attractive topic for people, no matter who you are, you often ask yourself many times today what food do you eat? But there are so many delicious dishes in this world that you have never had the chance to enjoy, so why not learn about them before you have a chance to really enjoy them in real life. So Ettip invites you to learn English with Ettip and discover delicious traditional dishes as well as cultures from many other countries around the world.

Stomach pain
Anh
ˈstʌmək peɪn
Mỹ
ˈstʌmək peɪn
Giải nghĩa: ​pain in or near your stomach
Nghĩa: Cơn đau dạ dày
Manual labor
Anh
ˈmænjʊəl ˈleɪbə
Mỹ
ˈmænjuəl ˈleɪˌbaʊr
Giải nghĩa: Manual labor, manual work, manual work
Nghĩa: Lao động chân tay, công việc làm bằng tay, thủ công
Amendment
Anh
əˈmendmənt
Mỹ
əˈmendmənt
Giải nghĩa: A minor change or addition designed to improve a text, piece of legislation, etc.
Nghĩa: Tu chính án (việc sửa đổi một số điều của hiến pháp)
French colonization
Anh
frɛnʧ ˌkɒlənaɪˈzeɪʃən
Mỹ
frɛnʧ ˌkɑlənɪˈzeɪʃən
Giải nghĩa: French colonial time
Nghĩa: Thời kỳ pháp thuộc
Represent
Anh
ˌreprɪˈzent
Mỹ
ˌreprɪˈzent
Giải nghĩa: Be entitled or appointed to act or speak for (someone), especially in an official capacity.
Nghĩa: Thay mặt, đại diện
Germs
Anh
ʤɜːmz
Mỹ
ʤɜrmz
Giải nghĩa: A microorganism, especially one which causes disease.
Nghĩa: Mầm bệnh, vi trùng; phôi
In honor of
Anh
ɪn ˈɒnər ɒv
Mỹ
ɪn ˈɑnər ʌv
Giải nghĩa: To pay homage, to pay tribute to
Nghĩa: Để tỏ lòng tôn kính, để tỏ lòng trân trọng đối với
Gained favor
Anh
geɪnd ˈfeɪvə
Mỹ
geɪnd ˈfeɪvər
Giải nghĩa: To be loved, to be loved by someone
Nghĩa: Được yêu chuộng, được ai quý mến
Immense popularity
Anh
ɪˈmɛns ˌpɒpjʊˈlærɪti
Mỹ
ɪˈmɛns ˌpɑpjəˈlɛrəti
Giải nghĩa: Widespread popularity
Nghĩa: Tính phổ biến rộng rãi
Marketing terms
Anh
ˈmɑːkɪtɪŋ tɜːmz
Mỹ
ˈmɑrkətɪŋ tɜrmz
Giải nghĩa: Not found
Nghĩa: Những thuật ngữ tiếp thị
Lemon
Anh
ˈlemən
Mỹ
ˈlemən
Giải nghĩa: A pale yellow oval citrus fruit with thick skin and fragrant, acidic juice.
Nghĩa: Chanh vàng (hoặc chanh tây); có hình bầu dục, có hai núm ở đầu
Mint
Mint(n)
Anh
mɪnt
Mỹ
mɪnt
Giải nghĩa: An aromatic plant native to temperate regions of the old world, several kinds of which are used as culinary herbs.
Nghĩa: Cây bạc hà
Mythological hero
Anh
ˌmɪθəˈlɒʤɪkəl ˈhɪərəʊ
Mỹ
ˌmɪθəˈlɑʤɪkəl ˈhɪroʊ
Giải nghĩa: Mythical hero
Nghĩa: Anh hùng thần thoại
Extra
Anh
ˈekstrə
Mỹ
ˈekstrə
Giải nghĩa: Added to an existing or usual amount or number; additional.
Nghĩa: Cái phụ, cái thêm; món phải trả thêm
Rotting manure
Anh
ˈrɒtɪŋ məˈnjʊə
Mỹ
ˈrɑtɪŋ məˈnʊr
Giải nghĩa: Fertilizer is rotting
Nghĩa: Phân bón đang mục nát
Shelf life
Anh
ʃɛlf laɪf
Mỹ
ʃɛlf laɪf
Giải nghĩa: The length of time for which an item remains usable, fit for consumption, or saleable.
Nghĩa: Thời hạn sử dụng
Chocolate cake
Anh
ˈʧɒkəlɪt keɪk
Mỹ
ˈʧɔklət keɪk
Giải nghĩa: Chocolate cake or chocolate gâteau (from French: gâteau au chocolat) is a cake flavored with melted chocolate, cocoa powder, or both.
Nghĩa: Bánh ngọt vị sôcôla
Flavorings
Anh
ˈfleɪvərɪŋz
Mỹ
ˈfleɪvərɪŋz
Giải nghĩa: Substances added to improve or change the taste of something
Nghĩa: Hương liệu
Skins
Anh
skɪnz
Mỹ
skɪnz
Giải nghĩa: The thin layer of tissue forming the natural outer covering of the body of a person or animal.
Nghĩa: Da
Strategies
Anh
ˈstrætɪʤiz
Mỹ
ˈstrætəʤiz
Giải nghĩa: A plan of action designed to achieve a long-term or overall aim.
Nghĩa: Các chiến lược