Trở về

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: sport

Do you know where the sport you are playing comes from? Every sport has its roots and the rules are very interesting. So Ettip invites you to learn English with Ettip and explore popular sports.

Wing
Wing(n)
Anh
wɪŋ
Mỹ
wɪŋ
Giải nghĩa: (in a bird) a modified forelimb that bears large feathers and is used for flying.
Nghĩa: Cánh, sự bay, sự cất cánh
Debut
Anh
ˈdeɪbjuː
Mỹ
ˈdebjuː
Giải nghĩa: A person's first appearance or performance in a particular capacity or role.
Nghĩa: Lần trình diễn đầu tiên (của diễn viên); Sự xuất hiện đầu tiên trước công chúng
Hard courts
Anh
hɑːd kɔːts
Mỹ
hɑrd kɔrts
Giải nghĩa: Hard court (cement, clay...)
Nghĩa: Sân cứng (bằng xi-măng, đất nện...)
Breaststroke
Anh
ˈbreststrəʊk
Mỹ
ˈbreststrəʊk
Giải nghĩa: A swimming stroke in which the arms are pushed forwards and then swept back in a circular movement, while the legs are tucked in towards the body and then kicked out in a corresponding movement.
Nghĩa: Bơi ếch
Opponent
Anh
əˈpəʊnənt
Mỹ
əˈpoʊnənt
Giải nghĩa: Someone who competes with or opposes another in a contest, game, or argument.
Nghĩa: Địch thủ, đối thủ, kẻ thù
Recreational activity
Anh
ˌrɛkrɪˈeɪʃənl ækˈtɪvɪti
Mỹ
ˌrɛkriˈeɪʃənəl ækˈtɪvəti
Giải nghĩa: Leisure activities
Nghĩa: Hoạt động giải trí
Peach baskets
Anh
piːʧ ˈbɑːskɪts
Mỹ
piʧ ˈbæskəts
Giải nghĩa: Not found
Nghĩa: Những chiếc giỏ đựng đào
Aqua musicals
Anh
ˈækwə ˈmjuːzɪkəlz
Mỹ
ˈækwə ˈmjuzɪkəlz
Giải nghĩa: Underwater musical
Nghĩa: Vở nhạc kịch dưới nước
Wire
Wire(n)
Anh
ˈwaɪə(r)
Mỹ
ˈwaɪər
Giải nghĩa: Metal drawn out into the form of a thin flexible thread or rod.
Nghĩa: Dây (kim loại)
Popular
Popular(adj)
Anh
ˈpɒpjələ(r)
Mỹ
ˈpɑːpjələr
Giải nghĩa: Liked or admired by many people or by a particular person or group.
Nghĩa: Được lòng dân, được nhân dân yêu mến, được mọi người ưa thích, phổ biến, nổi tiếng
Tendinitis
Anh
ˌtendəˈnaɪtɪs
Mỹ
ˌtendəˈnaɪtɪs
Giải nghĩa: Inflammation of a tendon, most commonly from overuse but also from infection or rheumatic disease.
Nghĩa: Viêm gân
Racket
Anh
ˈrækɪt
Mỹ
ˈrækɪt
Giải nghĩa: A bat with a round or oval frame strung with catgut, nylon, etc., used especially in tennis, badminton, and squash.
Nghĩa: Vợt
Holds the record
Anh
həʊldz ðə ˈrɛkɔːd
Mỹ
hoʊldz ðə ˈrɛkərd
Giải nghĩa: Keep a record
Nghĩa: Giữ kỉ lục
Changes
Anh
ˈʧeɪnʤɪz
Mỹ
ˈʧeɪnʤəz
Giải nghĩa: Changes, transformations
Nghĩa: Những thay đổi, biến đổi
Playoff
Anh
ˈpleɪ.ɒf
Mỹ
ˈpleɪ.ɑːf
Giải nghĩa: Decisive match (after a draw)
Nghĩa: Trận đấu quyết định (sau một trận đấu hoà)
Artificial
Anh
ˌɑːtɪˈfɪʃl
Mỹ
ˌɑːrtɪˈfɪʃl
Giải nghĩa: Made or produced by human beings rather than occurring naturally, especially as a copy of something natural.
Nghĩa: Nhân tạo
Standards
Anh
ˈstændədz
Mỹ
ˈstændərdz
Giải nghĩa: A level of quality or attainment.
Nghĩa: Tiêu chuẩn
Power forward
Anh
ˈpaʊə ˈfɔːwəd
Mỹ
ˈpaʊər ˈfɔrwərd
Giải nghĩa: A large forward who plays in the area near the opposing team's basket.
Nghĩa: Tiền đạo chính được đánh dấu số 4, thường là những cầu thủ cao thứ hai trong đội
Cord
Cord(n)
Anh
kɔːd
Mỹ
kɔːrd
Giải nghĩa: Thin, flexible string or rope made from several twisted strands.
Nghĩa: Dây, dây thừng nhỏ.
Adoption
Anh
əˈdɒpʃn
Mỹ
əˈdɑːpʃn
Giải nghĩa: The action or fact of legally taking another's child and bringing it up as one's own, or the fact of being adopted.
Nghĩa: Sự chấp nhận, sự thông qua