Trở về

Danh sách từ vựng tiếng Anh phổ biến nhất

Đây là bộ từ bao gồm tất cả từ vựng thông dụng nhất được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp và văn bản.

The
The(art)
Anh
ðə
Mỹ
ðə
Giải nghĩa: Denoting one or more people or things already mentioned or assumed to be common knowledge.
Nghĩa: Cái, con, người, ấy này....
Of
Of(prep)
Anh
əv
Mỹ
əv
Giải nghĩa: Expressing the relationship between a part and a whole.
Nghĩa: Thuộc, của, ở
And
And(conj)
Anh
ənd
Mỹ
ənd
Giải nghĩa: Used to connect words of the same part of speech, clauses, or sentences, that are to be taken jointly.
Nghĩa: Và
To
To(prep)
Anh
Mỹ
Giải nghĩa: Expressing motion in the direction of (a particular location).
Nghĩa: Theo hướng, tới
A
A(n)
Anh
Mỹ
Giải nghĩa: Used when referring to someone or something for the first time in a text or conversation.
Nghĩa: Mẫu tự đầu tiên trong bảng mẫu tự tiếng anh
In
In(n)
Anh
ɪn
Mỹ
ɪn
Giải nghĩa: (abbreviation) of inch : a unit of measurement for British length equal to 2.54 cm
Nghĩa: (viết tắt) của inch : đơn vị đo chiều dài anh bằng 2, 54 cm
In
In(prep)
Anh
ɪn
Mỹ
ɪn
Giải nghĩa: Expressing the situation of something that is or appears to be enclosed or surrounded by something else.
Nghĩa: Ở, tại, trong; vào
For
For(prep)
Anh
fə(r)
Mỹ
fər
Giải nghĩa: For, for...
Nghĩa: Cho, dành cho...
Is
Is(v)
Anh
ɪz
Mỹ
ɪz
Giải nghĩa: It is in
Nghĩa: Thì, là, ở
The sun
Anh
ðə sʌn
Mỹ
ðə sʌn
Giải nghĩa: Sunshine, sunshine
Nghĩa: Ánh nắng, ánh mặt trời
On
On(prep)
Anh
ɒn
Mỹ
ɑːn
Giải nghĩa: Physically in contact with and supported by (a surface).
Nghĩa: Trên, ở trên
That
That(adj)
Anh
ðæt
Mỹ
ðæt
Giải nghĩa: Used to identify a specific person or thing observed or heard by the speaker.
Nghĩa: Đó, ấy (dùng để nói rõ một người, một vật đã được chỉ ra, đã được nêu ra)
By
By(prep)
Anh
baɪ
Mỹ
baɪ
Giải nghĩa: Identifying the agent performing an action.
Nghĩa: Gần, cạnh, qua
This
This(pro)
Anh
ðɪs
Mỹ
ðɪs
Giải nghĩa: Used to identify a specific person or thing close at hand or being indicated or experienced.
Nghĩa: Cái này, điều này, việc này
With
With(prep)
Anh
wɪð
Mỹ
wɪð
Giải nghĩa: Accompanied by (another person or thing).
Nghĩa: Với, bằng
I
I(pro)
Anh
Mỹ
Giải nghĩa: The imaginary quantity equal to the square root of minus one.
Nghĩa: Tôi, chữ cái i
You
You(pro)
Anh
ju
Mỹ
Giải nghĩa: Used to refer to the person or people that the speaker is addressing.
Nghĩa: Anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
It
It(pro)
Anh
ɪt
Mỹ
ɪt
Giải nghĩa: Used to refer to a thing previously mentioned or easily identified.
Nghĩa: Cái đó, điều đó, con vật đó
Not
Not(adv)
Anh
nɒt
Mỹ
nɑːt
Giải nghĩa: Used with an auxiliary verb or ‘be’ to form the negative.
Nghĩa: Hẳn là, chắc là
Or
Or(conj)
Anh
ɔː(r)
Mỹ
ɔːr
Giải nghĩa: Used to link alternatives.
Nghĩa: Hoặc