Back
Nontoxic aquatic species

Nontoxic aquatic species

(n)
UK
nɑnˈtɑksɪk əˈkwɑtɪk ˈspiʃiz
US
nɑnˈtɑksɪk əˈkwɑtɪk ˈspiʃiz
Definition: Non-toxic aquatic species
Meaning: Những loài thủy sản không độc hại
Not Common
How to use "Nontoxic aquatic species" vocabulary in sentence (example)

Most nontoxic aquatic species are exploited for food by humans.

View more