Back
Supercenter

Supercenter

(n)
UK
ˈsuːpəsentə(r)
US
ˈsuːpərsentər
Definition: A chain of hypermarkets, combining conventional goods with full-service supermarkets
Meaning: Một chuỗi các đại siêu thị, kết hợp hàng hóa thông thường với các siêu thị đầy đủ dịch vụ
Not Common
How to use "Supercenter" vocabulary in sentence (example)

The first Walmart Supercenter opened in 1988 in Missouri.

View more