Back
Nobility

Nobility

(n)
UK
nəʊˈbɪləti
US
nəʊˈbɪləti
Definition: The quality of being noble in character.
Meaning: Tính cao quý, tính cao thượng, tính cao nhã, tính thanh cao
Not Common