Back
Unicorn

Unicorn

(n)
UK
ˈjuːnɪkɔːn
US
ˈjuːnɪkɔːrn
Definition: A mythical animal typically represented as a horse with a single straight horn projecting from its forehead.
Meaning: Con kỳ lân (con vật huyền thoại giống như ngựa, có một cái sừng thẳng mọc ở trán)
Not Common