Back
Visibility

Visibility

(n)
UK
ˌvɪzəˈbɪləti
US
ˌvɪzəˈbɪləti
Definition: The state of being able to see or be seen.
Meaning: Tầm nhìn ( điều kiện của ánh sáng hay thời tiết để nhìn các vật ở cách một khoảng )
Not Common
How to use "Visibility" vocabulary in sentence (example)

By definition, fog reduces visibility to less than 1 kilometre (0.62 mi), whereas mist causes lesser impairment of visibility.

View more