Back
Unheard

Unheard

(adj)
UK
ʌnˈhɜːd
US
ʌnˈhɜːrd
Definition: Not heard or listened to.
Meaning: Không ai nghe, không nghe thấy, không được người ta nghe, không được trình bày, vắng mặt
Not Common
How to use "Unheard" vocabulary in sentence (example)

My car has a top speed of over 225km/h (140 mph), which would have been unheard of even a few decades ago let alone the 320km/h (200mph) mark.

View more