Back
Juggernaut

Juggernaut

(n)
UK
ˈdʒʌɡənɔːt
US
ˈdʒʌɡərnɔːt
Definition: A huge, powerful, and overwhelming force.
Meaning: Lực lượng khủng khiếp đi đến đâu là tàn phá tất cả; ý niệm gây sự hy sinh mù quáng
Not Common
How to use "Juggernaut" vocabulary in sentence (example)

They send grown men into fits of screams as they hear the roar of a powerful V12 juggernaut zoom past them, or see it aggressively stood on a drive.

View more