Back
Monitoring

Monitoring

(n)
UK
ˈmɒnɪtərɪŋ
US
ˈmɑnətərɪŋ
Definition: Watching or noticing particular things
Meaning: Sự định phân, sự kiểm tra
Common