Back
International trendsetter

International trendsetter

(n)
UK
ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈtrɛndˌsɛtə
US
ˌɪntərˈnæʃənəl ˈtrɛndˌsɛtər
Definition: The person (place) leading the new international trend
Meaning: Người (nơi) dẫn đầu xu hướng mới của quốc tế
Common
How to use "International trendsetter" vocabulary in sentence (example)

Tokyo is a major cultural hub and an international trendsetter in the arts, entertainment, gastronomy, and media.

View more