Back
Fisherman

Fisherman

(n)
UK
ˈfɪʃəmən
US
ˈfɪʃərmən
Definition: A person who catches fish for a living or for sport.
Meaning: Người đánh cá, Người câu cá, Ngư phủ, dân chài; thuyền đánh cá
Not Common
How to use "Fisherman" vocabulary in sentence (example)

Saint Andrew was a fisherman who was tortured and crucified on a "X" cross in the first Century BC.

View more