Back
Social animals

Social animals

(n)
UK
ˈsəʊʃəl ˈænɪməlz
US
ˈsoʊʃəl ˈænəməlz
Definition: Animals that live in groups; not individually; population
Meaning: Những động vật sống thành đàn; không riêng lẻ; quần thể
Not Common
How to use "Social animals" vocabulary in sentence (example)

Otters are very social animals.

View more