Back
Artiodactyl

Artiodactyl

(n)
UK
ɑrtioʊˈdæktəl
US
ɑrtioʊˈdæktəl
Definition: A mammal of the order artiodactyla, such as a cow, sheep, camel, or pig.
Meaning: Thú móng guốc chẵn (một bộ gồm các động vật móng guốc đi đứng trên hai (số chẵn) trong năm ngón guốc của chúng)
Not Common
How to use "Artiodactyl" vocabulary in sentence (example)

The hippo is also the heaviest artiodactyl.

View more