Back
Semi aquatic

Semi aquatic

(adj)
UK
ˈsɛmi əˈkwætɪk
US
ˈsɛmi əˈkwɑtɪk
Definition: Semi-aquatic (living both in water and on land)
Meaning: Bán thủy sinh (vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn)
Not Common
How to use "Semi aquatic" vocabulary in sentence (example)

The hippopotamus is semi aquatic.

View more