Back
Atmospheric moisture

Atmospheric moisture

(n)
UK
ˌætməsˈfɛrɪk ˈmɔɪsʧə
US
ˌætməˈsfɛrɪk ˈmɔɪsʧər
Definition: Atmospheric humidity
Meaning: Độ ẩm khí quyển
Not Common
How to use "Atmospheric moisture" vocabulary in sentence (example)

Snowstorms organize and develop by feeding on sources of atmospheric moisture and cold air.

View more